Обговорення проекту наказу «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
18.03.2019 Запропонований МОН України до громадського обговорення проект наказу «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» передбачає затвердження таких вимог до публікацій здобувачів:

Вимоги
до опублікування результатів дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наукові публікації зараховуються за темою дисертації з дотриманням таких умов:
обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх опублікування внесені до переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
опублікування статей у наукових періодичних виданнях інших держав які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, за умови його якості, а саме: тематичної спрямованості з певної галузі науки, спеціалізації видання та наявності у складі редколегії фахівців з відповідної галузі науки, за якою планується захист дисертації, наявністю процедури рецензування публікацій та дотримання редакційної етики, дотримання виданням вимог до редакційного оформлення та повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання.
За темою дисертації не зараховуються наукові публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що вже зараховані за темою дисертації.

Вимоги до опублікованої монографії,
що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

1. Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:
бути надрукованою без співавторів;
містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1  пункту 2 цього наказу;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 10 авторських аркушів;
    містити відомості про рецензентів – не менше двох докторів наук, компетентним вченим з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;
містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи);
    випускатися тиражем не менше 100 примірників;
мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;
    надсилатися до фондів бібліотек відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів»;
бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

2. Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук, повинна:
бути надрукованою без співавторів;
    містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України та інших держав, у кількості не менше десяти публікацій відповідно до підпункту 2.2 пункту 2;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 8 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 6 авторських аркушів;
    містити відомості про рецензентів – компетентних вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, один з яких повинен бути доктором наук;
відповідати положенням, передбаченим абзацами п’ятим – дев’ятим  пункту 1 цих Вимог.

Для формування пакету пропозицій від Київського національного університету імені Тараса Шевченка співробітники університету до 29.03.2019 можуть надіслати свої зауваження на електронну адресу science.prorector.knu@gmail.com

Долучитися до громадського обговорення проекту можна до 6 квітня 2019 року, надіславши зауваження та пропозиції на електронну адресу dak@mon.gov.ua.

Джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-nakazu-pro-opublikuvannya-rezultativ-disertacij-na-zdobuttya-naukovih-stupeniv-doktora-i-kandidata-nauk

Повернення до списку