Види наукових публікацій визначені абзацами третім – шостим вище зазначеного пункту Порядку. Під тематикою досліджень розуміється частина предметної (дисциплінарної) області спеціальності (спеціальностей), у межах якої (яких) провадиться інтелектуальна творча діяльність, яка спрямована на одержання і використання нових знань та за якою публікуються наукові результати. Отже, Порядком чітко визначений термін тематики досліджень, на підставі чого структурний підрозділ, на засіданні якого здійснювалася публічна презентація здобувачем наукових результатів дисертації, подає вченій раді закладу вищої освіти (наукової установи) пропозиції щодо кандидатур до складу разової ради. Принагідно інформуємо, що поняття «тема досліджень» і «тематика досліджень» відрізняються. Під темою необхідно розуміти питання, що лежить в основі наукового дослідження, а тематика – це сукупність, коло тем (Словник української мови: в 11 томах. – Том 10, 1979. – Стор. 66). Таким чином, тематика досліджень включає в себе окремий спектр тем і під тематикою досліджень також можна розуміти сукупність певних наукових тем, які мають схожі об’єкт і предмет досліджень. Відповідно до пунктів 2 та 3 критерію 10 оцінювання якості освітньої програми Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/3385, наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників, а заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до використання лабораторій, обладнання тощо). Таким чином, здобувач вступає в заклад вищої освіти з метою підготовки в аспірантурі, в якому вже є наукове середовище, об’єднане єдиною дослідною програмою, спільністю наукових поглядів і стилю наукової діяльності в конкретній галузі, що дає можливість підібрати голову та рецензентів. за тематикою дослідження майбутнього здобувача ступеня доктора філософії. Необхідно зауважити, що у разі виявлення порушень при формуванні разової ради МОН зупиняє роботу такої разової ради шляхом внесення відповідної інформації до інформаційної системи із зазначенням підстав для усунення виявлених порушень. Тому вченим радам закладів вищої освіти (наукових установ) при формуванні разової ради, в першу чергу необхідно звертати увагу на відповідність наукових публікацій запропонованим членам разової ради вимогам Порядку, а саме наявність: - одноосібних монографій, або одноосібних розділів (не підрозділу, пункту, підпункту тощо) у колективних монографіях; - наукових статей, опублікованих у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України; - наукових статей, опублікованих у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державоюагресором. Недотримання виконання саме цих вимог, є основною причиною зупинки разових рад. Також повідомляємо, що у разі відсутності у закладі вищої освіти (науковій установі) можливості призначити двох рецензентів з урахуванням вимог Порядку, разова рада утворюється у складі голови ради, одного рецензента та трьох офіційних опонентів.

Заступник Міністра                                                         Михайло ВИННИЦЬКИЙ 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2023/11/01/Pro.rozyasnennya.okremykh.polozhen.post.KMU.vid.12.01.2022-44.pdf